304

tutuonghcm

*
 • Công tác HSSV - Pháp chế
 • Khảo thí, kiểm định chất lượng GD
 • Quản lý Dự án
*
 • GD Trung học
 • GD Mầm non
 • GD Tiểu học
 • GD Thường xuyên - Chuyên nghiệp
*
 • Văn phòng Sở
 • Thanh tra Sở
 • Công đoàn ngành
 • Kế hoạch - Tài chính

       Ngày 16 và 17/02/2017, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị đánh giá về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, năm 2016 và ...

Tin chuyên đề

 
 
 
 

Danh bạ điện thoại ngành Giáo dụcbadge

QUẢN LÝ CHUNG CỔNG THÔNG TIN - PORTAL

Họ và tên

Chức danh

ĐT Cơ quan

Di động

Hồ Văn Hưng P.Chánh Văn phòng 0905.731282

PHỤ TRÁCH NỘP ĐƠN CẤP BẢN SAO VBCC QUA MẠNG

Huỳnh Ngọc Phúc TP KT & KĐCLGD 0510.3813084 0914.041761

PHỤ TRÁCH TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hồ Văn Hưng Phó Chánh VP 0510.3812550 0905.731282

PHỤ TRÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

Phạm Minh Thành Chuyên  viên 0510.3812550 0914.978797

PHỤ TRÁCH TRANG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Nguyễn Văn Lộc PTP Giáo dục TrH 0510.3852668 0914.239173

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
Số 8 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

Điện thoại Văn phòng: 0510.3852670 - 05103508979- 0510.3812550

Điện thoại trực ngoài giờ: 0510.3810334

Fax: 0510.3812247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

ĐT DĐ

Địa chỉ Imail

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Hà Thanh Quốc

Giám đốc Sở

0976.010509

Lê Văn Chính

Phó Giám đốc

0905.189269

4

Nguyễn Công Thành

Phó Giám đốc

0903575589

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

5

Nguyễn Thị Kim Loan

CT Công đoàn Ngành

0935.307075

VĂN PHÒNG

6

Hồ Văn Hưng

P.Chánh Văn phòng PT

05103508979

0905.731282

7

Đinh Hữu Phước

P.Chánh Văn phòng

0510.3812550

0902478732

8

Phạm Minh Thành

Thi đua - KT

0510.3812550

0914.978797

9

Thái Thị Kim Dung

Chuyên viên

0510.3852670

0918.233020

10

Nguyễn Thị Quý Thu

Chuyên viên

0510.3812550

0914.485888

11

Lê Thị Lý

Văn thư

0510.3852670

0935.444959

THANH TRA SỞ

13

Trần Xuân Thanh

P. Chánh Thanh tra PT

0510.3852665

0905.210134

14

Bùi Cao Vân

P. Chánh Thanh tra

0510.3852665

0905374199

15

Ca Quý

Thanh tra viên

0510.3852665

0988.223930

16

Cù Thị Vũ Quyên

Chuyên viên

0510.3852665

01228738753

TỔ CHỨC CÁN BỘ

17

Nguyễn Gia Đạo

P.Trưởng phòng

0510.3852674

0905.572132

18

Nguyễn T. Mai Trinh

Chuyên viên

0510.3852674

0913621111

19

Đỗ Thị Bích Lên

Chuyên viên

0510.3852674

0907.205567

20

Nguyễn Thị Linh Giang

Chuyên viên

0510.3852674

0905.883676

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

21

Võ Anh Tuấn

Trưởng phòng

0510.3815117

0905.195847

22

Trần Thị Bích

Phó Trưởng Phòng

0510.3811346

0905.139859

23

Huỳnh Quang Thành

Chuyên viên

0510.3811346

0905.365357

24

Võ Thị Hồng Hạnh

Nhân viên

0510.3852669

0935.513479

25

Trần Thị Minh Tâm

Chuyên viên

0510.3852669

0979.217865

26

Trưởng Tấn Bửu

Kế toán

0510.3811346

0914.090902

27

Hồ Thị Tường Vân

Kế toán

0510.3815117

0126.3669570

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP

28

Lê Đình Dưỡng

Trưởng phòng

0510.3852667

0913.420472

29

Nguyễn Luận

Phó Trưởng phòng

0510.3852667

0905.324468

30

Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên

0510.3852667

0905.889180

31

Hồ Ngọc Tiên

Chuyên viên

0510.3852667

0903.541009

32

Phan Ng. Hồng Ngân

Chuyên viên

0510.3852667

0905.997383

MẦM NON

33

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Trưởng phòng

0510.3859734

0905.116829

34

Trương Thị Thu Nguyệt

Phó Trưởng phòng

0510.3859734

0905.999444

35

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

0510.3859734

0905.477050

TIỂU HỌC

38

Hồ Ngọc Thảo

Phó Trưởng phòng

0905767493

39

Trương Thị Ngọc Quyên

Chuyên viên

0510.3852672

0935.335933

40

Trần Quốc Bảo

Chuyên viên

0510.3852672

0905.505268

GIÁO DỤC TRUNG HỌC

41

Phạm Đình Ly

Trưởng phòng

0510.3852668

0914076667

42

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Trưởng phòng

0510.3852668

0983210195

43

Lưu Thanh Hải

Chuyên viên

0510.3852668

0903510625

44

Châu Văn Thủy

Phó Trưởng phòng

0510.3811335

0983335808

45

Nguyễn Văn Tám

Sĩ quan biệt phái

0510.3852668

0905612537

47

Nguyễn Hữu Hưng

Viên chức biệt phái

0510.3852668

01282778771

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN – PHÁP CHẾ

48

Nguyễn Văn Lộc

Trưởng phòng

0510.3811335

0914.239173

49

Phan Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

0510.3831379

0905.189214

50

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0510.3831379

0948.681149

KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

51

Huỳnh Ngọc Phúc

Trưởng phòng

0510.3813084

0914.041761

52

Lê Minh Thơ

Phó Trưởng phòng

0510.3813084

0982503363

53

Hồ Ngọc Thạch

Chuyên viên

0510.3813084

0905.189670

54

Trần Thị Diệu Hạnh

Chuyên viên

0510.3852663

0905.408928

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

55

Lê Phan Minh Tuấn

Phó Ban BQLDA

0510.3859655

0913.433297

56

Nguyễn Tấn Sơn

Chuyên viên

0510.3859655

0914.013288

57

Nguyễn Hãnh

Chuyên viên

0510.3859655

0905.662633

ttgdtx  tthpt pgddt tdtnt
quangnam.edu.vn