Soạn tin Tra cứu kết quả

Soạn tin Nhập đơn

 Sở Giáo Dục Đào Tạo

Nhập đơn xin điều chỉnh cấp bản sao VBCC qua mạng
NHẬP ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
 (Những mục có dấu * là bắt buộc nhập)
 
Họ và tên: * Loại bằng: 
Ngày, tháng, năm sinh: *(Nhập đúng định dạng ngày ví dụ: 01-12-2011)
Nơi sinh: *

Địa chỉ: *

Giới tính: *

Dân tộc: *

Khóa thi: (Nhập năm) Học sinh trường: *
Lý do và nội dung xin điều chỉnh: *
Thông tin liên lạc: * (Số điện thoại)
Nhập mã xác nhận:   e440e  (Vui lòng nhập chính xác mã xác nhận)
 Hồ sơ đính kèm:   (Click để upload File scan; hỗ trợ file đuôi .pdf hoặc .doc)
 
STT File đính kèm