header

tutuonghcm

*
 • GD Trung học
 • GD Mầm non
 • GD Tiểu học
 • GD Thường xuyên - Chuyên nghiệp
*
 • Công đoàn ngành
 • Thanh tra Sở
 • Tổ chức Cán bộ
 • Kế hoạch - Tài chính

   Ngày 07/3/2020, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động nữ công năm học 2019-2020; kỷ niệm 110 năm ngày Quốc ...

*
 • Công tác HSSV - Pháp chế
 • Khảo thí, kiểm định chất lượng GD
 • Quản lý Dự án

Tin chuyên đề

 
 
 
 

Danh bạ điện thoại ngành Giáo dụcbadge

QUẢN LÝ CHUNG CỔNG THÔNG TIN - PORTAL

Họ và tên

Chức danh

ĐT Cơ quan

Di động

Hồ Văn Hưng P.Chánh Văn phòng PT 0905.731282

PHỤ TRÁCH NỘP ĐƠN CẤP BẢN SAO VBCC QUA MẠNG

Phạm Đình Ly TP KT & KĐCLGD 02353813084 0914076667

PHỤ TRÁCH TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hồ Văn Hưng Phó Chánh VP PT 0235.3812550 0905.731282

PHỤ TRÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên  viên 0978199993

PHỤ TRÁCH TRANG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Nguyễn Hoàng Nam TP Giáo dục TrH 02353852668 0983210195

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
Số 8 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

Điện thoại Văn phòng: 0235.3852670 - 02353508979- 0235.3812550

Điện thoại trực ngoài giờ: 0235.3810334

Fax: 0510.3812247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

ĐT DĐ

Địa chỉ Imail

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Hà Thanh Quốc

Giám đốc Sở

0976.010509

Lê Văn Chính

Phó Giám đốc

0905.189269

4

Nguyễn Công Thành

Phó Giám đốc

0903575589

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

5

Nguyễn Thị Kim Loan

CT Công đoàn Ngành

0935.307075

VĂN PHÒNG

6

Hồ Văn Hưng

P.Chánh Văn phòng 

02353508979

0905.731282

7

 Nguyễn Viết Trung

 Phụ trách TĐ-KT  02353812550  0905316906

8

Huỳnh Thị Vinh

 Tổng hợp

0235.3812550

0905556173

9

10

Nguyễn Thị Công Lý

Kế toán

0985237427

11

Lê Thị Lý

Văn thư

0235.3852670

0935.444959

THANH TRA SỞ

13

 Đinh Văn Nhân

 Chánh Thanh tra

0235.3852665

 0914530729

14

0235.3852665

15

Hà Giang Tuấn

VCBP

16

Cù Thị Vũ Quyên

Chuyên viên

0235.3852665

0987532468

VĂN PHÒNG (TỔ CHỨC CÁN BỘ)

17

Nguyễn Gia Đạo

0235.3852674

0905.572132

18

19

 Trần Thị Quyên

 Phó Chánh VP  0857883598

20

Lê Đức Lộc

 0982362310

VĂN PHÒNG (KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH)

21

Võ Anh Tuấn

Phó Chánh VP

0235.3815117

0905.195847

22

23

24

Võ Thị Hồng Hạnh

Nhân viên

0235.3852669

0935.513479

25

26

27

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP

28

Lê Đình Dưỡng

Trưởng phòng

0235.3852667

0913.420472

29

30

31

Hồ Ngọc Tiên

Chuyên viên

0235.3852667

0903.541009

32

MẦM NON

33

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Trưởng phòng

0235.3859734

0905.116829

34

Trương Thị Thu Nguyệt

Phó Trưởng phòng

0235.3859734

0905.999444

35

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

0235.3859734

0905.477050

TIỂU HỌC

38

Nguyễn Bá Hảo

Trưởng phòng

0935234029

39

Hồ Ngọc Thảo

Phó Trưởng phòng

0905767493

40

Trương Thị Ngọc Quyên

Chuyên viên 02353852672 0935335933

GIÁO DỤC TRUNG HỌC

41

Nguyễn Hoàng Nam

Trưởng phòng 02353852668 0983210195

42

Châu Văn Thủy

Phó Trưởng phòng 02353811335 0983335808

43

Hồ Vĩnh Sanh

Chuyên viên

0914979423

44

 Trần Thanh Minh

 Chuyên viên  01627825432

45

Võ Văn Nhân

Chuyên viên

0935056206

47

- Nguyễn Tấn Triều

-Bùi Thị Như Lan

- Chuyên viên

- Chuyên viên

 -0988286206

-0935209282

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN – PHÁP CHẾ

48

0235.3811335

49

50

Phạm Minh Thành

 Chuyên viên  0914978797

KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

51

Phạm Đình Ly

Trưởng phòng

0235.3813084

0914076667

52

Lê Minh Thơ

Phó Trưởng phòng

0235.3813084

0982503363

53

Hồ Ngọc Thạch

Chuyên viên

0235.3813084

0905.189670

54

Trần Thị Diệu Hạnh

Chuyên viên

0510.3852663

0905.408928

TỔ  QUẢN LÝ DỰ ÁN

55

Lê Phan Minh Tuấn

0235.3859655

0913.433297

56

Nguyễn Thị Quý Thu

Chuyên viên

0510.3859655

0914485888

57

ttgdtx  tthpt pgddt tdtnt
quangnam.edu.vn
..