header

Quyết định của UBND tỉnh về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Xem quyết định về Dich vụ công trực tuyên mức độ 3,4

1. Thông báo của Sở GDĐTTB_SGDĐT_499.pdf;

2. Hướng dẫn Tờ 1: Hướng dẫn nộp HS.png;

3. Hướng dẫn Tờ 2: HD nộp HS trực tuyến 2.png

4. Hướng dẫn: 

quangnam.edu.vn
..