header

Phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục thường xuyên -
chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

- Thanh tra Sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp

Ban quản lý dự án

Đang cập nhật ...

Phòng Kế hoạch - tài chính

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; quản lý công tác tài chính, quản lý về cơ sở vật chất, các dự án, công tác thiết bị và

quangnam.edu.vn
..