header

Phòng CNTT, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công nghệ thông tin, Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học; Công tác thi, kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục trong phạm vi được phân cấp; theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lập phương án đảm bảo và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin và liên lạc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành và ứng dụng trong công tác giảng dạy và học tập.

2. Xây dựng chương trình và kế hoạch công tác chuyên môn, xây dựng định hướng phát triển công nghệ thông tin, chương trình tin học hóa trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh; xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; kiểm tra các đơn vị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đưa tin học vào nhà trường;

3. Quản lý và vận hành mạng thông tin điện tử, xây dựng chương trình quản lý dữ liệu thông tin giáo dục và đào tạo của ngành.

4. Chủ trì phối hợp với các phòng của Sở tổ chức, hướng dẫn, tổng hợp và kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công.

5. Tham gia thẩm định tính khoa học của các đồ dùng dạy học và những thiết bị, công nghệ giáo dục tiên tiến trong hoạt động dạy và học của ngành; tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Xây dựng và trình Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành.

7. Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thi, xét tốt nghiệp THCS, THPT, thi học sinh giỏi các cấp, thi tuyển sinh, xét tuyển vào các trường THPT, Chuyên, thi nghề và chủ trì thẩm định kết quả xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT, Bổ túc THCS và bổ túc THPT.

8. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục MN, TH, THCS, THPT, GDTX-CN; Tham mưu các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục.

9. Phối hợp với các phòng chức năng tham gia thẩm định, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành theo quy định của Bộ GD&ĐT.

10. Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp đề thi, giúp cơ sở giáo dục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, quy trình công nghệ khảo thí; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

11. Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục.

12. Phối hợp với Thanh tra Giáo dục về việc thành lập các đoàn thanh tra thi; kiểm tra theo dõi và đối chiếu việc quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ theo quy định.

13. Phối hợp với các địa phương, các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

14. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi quản lý của Sở. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc công nhận văn bằng cao đẳng, đại học do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam (kể cả văn bằng của chương trình liên kết với các cơ sở giáo dục Việt Nam) nếu được phân cấp.

16. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

III. Cơ cấu tổ chức  

1. Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng Công nghệ thông tin, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của tỉnh hàng năm học theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trình Giám đốc Sở phê duyệt. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh.

- Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công nghệ thông tin của các cấp học, bậc học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn tỉnh.

- Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thi, xét tốt nghiệp THCS, THPT, thi học sinh giỏi các cấp, thi tuyển sinh, xét tuyển vào các trường THPT, Chuyên, thi nghề và chủ trì thẩm định kết quả xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT, Bổ túc THCS và bổ túc THPT.

- Chủ trì công tác kiểm định chất lượng giáo dục MN, TH, THCS, THPT, GDTX; đề xuất với Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục; phối hợp với Phòng GDCN chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp.

2. Phó trưởng phòng

- Phụ trách xây dựng ngân hàng đề thi và kiểm tra phục vụ cho công tác khảo thí và kiểm định chất lượng trong phạm vi toàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí, quy trình công nghệ khảo thí cho cơ sở; quy trình công tác kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục cho cơ sở.

- Phụ trách ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; kiểm tra các đơn vị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đưa tin học vào nhà trường.

- Tham mưu phối hợp các địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh.

- Trực tiếp, phối hợp với các Phòng liên quan thuộc Sở xây dựng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

3. Chuyên viên

- Chuyên viên 1:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác ứng dụng CNTT trong dạy học

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác ứng dụng CNTT trong quản lý trường học

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục các cấp học.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi và tuyển sinh; quản lý cơ sở dữ liệu các kỳ thi, kiểm tra; quản lý ngân hàng đề thi và kiểm tra.

- Chuyên viên 2:

+ Phụ trách mạng LAN

+ Phụ trách phòng máy tính và các thiết bị CNTT, thu thập thông tin, cập nhật thông tin dữ liệu của Sở.

+ Phụ trách quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ ( khối trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông).

- Chuyên viên 3:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục cấp học mầm non, tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Phụ trách công tác phúc tra, phúc khảo các kỳ thi theo quy định của pháp luật.

- Chuyên viên 4:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục cấp THCS và THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc triển khai và lưu trữ cơ sở dữ liệu các kỳ thi, gồm: thi nghề, thi học sinh giỏi tỉnh, thành phố, thi học sinh giỏi quốc gia.

+ Phụ trách công tác lưu trữ hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các dơn vị trực thuộc Sở.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
quangnam.edu.vn
..