header

Phòng Công tác HS, SV - Pháp chế

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác HS, SV - Pháp chế
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Phòng Công tác Học sinh, sinh viên- Pháp chế có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong ngành giáo dục; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên; công tác giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, phát triển tài năng; giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học cho học sinh, sinh viên; kiêm công tác giáo dục dân tộc và những công tác khác được giao.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác Pháp chế

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 5, Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ và được cụ thể tại Phần 1, Mục I.3; Mục II.2, Mục III.3 Thông tư số 07/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp, bao gồm:

1.1 Công tác xây dựng pháp luật:

- Tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

- Khi được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Pháp chế nghiên cứu, khảo sát, tổng kết, đánh giá việc thi hành các văn bản quy phạm có liên quan; trên cơ sở đó xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan.

- Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ngành khác chủ trì soạn thảo liên quan đến lĩnh vực do ngành mình phụ trách,có trách nhiệm phối hợp thực hiện và phân công cán bộ trực tiếp tham gia.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng ban trong Sở Giáo dục và Đào tạo soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến:

+ Khi được giao chủ trì chuẩn bị văn bản tham gia ý kiến, Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Pháp chế có trách nhiệm nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị văn bản góp ý đúng thời hạn theo yêu cầu của sở, ngành;

+ Khi đơn vị khác của Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì chuẩn bị văn bản tham gia ý kiến, Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Pháp chế có trách nhiệm phối hợp để chuẩn bị ý kiến;

+ Trong trường hợp nội dung văn bản góp ý kiến có vấn đề liên quan đến các đơn vị khác nhau trong Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc liên quan đến các cơ quan khác, Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Pháp chế có quyền đề nghị đơn vị được giao chủ trì lấy ý kiến hoặc đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc họp có sự tham gia của các cơ quan hữu quan để trao đổi về các vấn đề có liên quan.

- Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

1.2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

- Tổ chức rà soát thường xuyên và định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của ngành Giáo dục và Đào tạo;  cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động pháp luật chuyên ngành của ngành Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả rà soát và phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

- Chuẩn bị, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ý kiến tham gia hoàn thiện các tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.

- Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp về nghiệp vụ rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp trong việc xây dựng các Tổng tập và Tuyển tập văn bản quy phạm pháp luật.

1.3. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản trong lĩnh vực chuyên môn của ngành.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình.

- Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tự kiểm tra văn bản do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, các cơ quan thông tin đại chúng và của cá nhân hoặc văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh .

- Trao đổi nghiệp vụ kiểm tra văn bản với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp và các tổ chức pháp chế khác thuộc các sở, ngành khác.

- Phối hợp và tạo điều kiện để các đơn vị có liên quan kiểm tra văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền.

- Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với Sở Tư pháp rà soát văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo và tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc kiểm tra văn bản ở địa phương.

- Chuẩn bị báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về công tác kiểm tra văn bản trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Giám đốc Sở Tư pháp.

- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Pháp chế thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện và báo cáo về nội dung sai trái của văn bản với cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

1.4. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện các hoạt động thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và học sinh, sinh viên  thông qua các hình thức như biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật, tập huấn về văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về lĩnh vực công tác do cơ quan mình quản lý.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan của cơ quan giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tổ chức thực hiện pháp luật của ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong cơ quan, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; phúc tra các kết luận của Thanh tra khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có yêu cầu.

2. Công tác Học sinh, sinh viên

2.1. Trực tiếp theo dõi tình hình và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong học sinh toàn Ngành.

2.2. Tham mưu và phối hợp với các ban, ngành đoàn thể để bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2.3. Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị trực thuộc, cơ quan, tổ chức, ban ngành như Sở LĐ-TB&XH, Hội Chữ Thập đỏ, Tỉnh Đoàn... để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp (các hoạt động hội diễn văn hóa, văn nghệ, hội trại, các cuộc thi Tin học trẻ, Đường lên đỉnh Olympia...)

2.4. Xây dựng các văn bản, chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp chỉ đạo tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức công dân; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, phát triển tài năng; các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa và y tế trường học; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường cho học sinh, sinh viên từ bậc học mầm non đến cao đẳng; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

2.5. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác Học sinh, Sinh viên của các trường cao đẳng, đại học thuộc chức năng, quyền hạn quản lý theo quy định của Nhà nước.

2.6. Tham mưu cho Giám đốc trong việc:

a) Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban ngành liên quan công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và công tác chữ thập đỏ trong nhà trường.

b) Phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, các địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến tình hình đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong học sinh, sinh viên. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến sinh viên, học sinh.

2.7. Phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên tiền phòng Hồ Chí Minh trong các trường học. Tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đảng, Đoàn, Hội, Đội trong học sinh, sinh viên.

a) Tổ chức giao lưu văn hóa với học sinh, sinh viên trong và ngoài nước.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch công tác và theo dõi các hoạt động giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

c) Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học và tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định.

2.8. Chủ trì xây dựng hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

3. Công tác Giáo dục dân tộc

3.1. Tham mưu công tác tuyển sinh và dạy học ở các trường PT DTNT. Tổng hợp danh sách học sinh hưởng chế độ nội trú, bán trú hằng năm theo chỉ tiêu được phân bổ trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Trực tiếp theo dõi tình hình và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nuôi dạy học sinh dân tộc thiểu số ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và chất lượng học sinh dân tộc thiểu số ở các huyện.

3.2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp các địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác giáo dục dân tộc. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học vùng dân tộc và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

3.3. Phối hợp với các phòng, ban Sở GD&ĐT và các đơn vị trong việc thành lập các Hội đồng tư vấn liên quan đến giáo dục dân tộc.

3.4. Phối hợp với phòng GDTX-CN trong việc quản lý học sinh dân tộc thiểu số của địa phương đi học cử tuyển ĐH, CĐ, TCCN; đi học dự bị tại các trường dự bị đại học dân tộc trong nước.Theo dõi số học sinh, sinh viên cử tuyển, dự bị ĐH.

3.5. Phối hợp với Phòng giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non Sở GD&ĐT xây dựng nội dung, kế hoạch và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy lớp ghép, phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc.

3.6. Tổng kết công tác giáo dục dân tộc; tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc; quản lý, đánh giá, tổng hợp, thống kê về giáo dục dân tộc theo định kỳ. Đề xuất Giám đốc Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh các chủ trương, chính sách, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục dân tộc.

3.7. Giúp Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

3.8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phân công.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GD&ĐT về các hoạt động của Phòng Công tác học sinh, sinh viên - Pháp chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành giáo dục; xây dựng kế hoạch công tác học sinh, sinh viên từng năm học của tỉnh theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trình Giám đốc Sở phê duyệt. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về công tác học sinh, sinh viên trong phạm vi toàn tỉnh.

+ Trực tiếp theo dõi tình hình và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nuôi dạy học sinh DTTS ở các trường PT DTNT, PTDTBT,và chất lượng học sinh DTTS ở các huyện, thành phố.

- Phụ trách công tác giáo dục dân tộc. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học vùng dân tộc và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

-Giúp Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

2. Phó trưởng phòng

- Phụ trách công tác học sinh, sinh viên.

-Theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

-Tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

-Tham mưu chỉ đạo tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên

3.1 Chuyên viên 1:

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Sở dự thảo trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Giám đốc ban hành hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định; thẩm định về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã có ý kiến cuối cùng của các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình Giám đốc ký ban hành; hoàn chỉnh về mặt văn bản các tờ trình để Giám đốc trình HĐND, UBND tỉnh.

- Tham gia ý kiến và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình Giám đốc đề nghị tổ chức, cơ quan góp ý kiến, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định và trình HĐND, UBND tỉnh.

-Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan của Sở xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế ngành giáo dục tỉnh. Xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

-Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.2. Chuyên viên 2:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, văn hóa, thẩm mĩ...công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến sinh viên, học sinh.

- Theo dõi, hướng dẫn các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường học. Tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đảng, Đoàn, Đội trong học sinh, sinh viên;

- Tham gia xây dựng kế hoạch công tác và theo dõi các hoạt động giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên.

-Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức chuyên trách làm công tác học sinh, sinh viên trong trường học.

- Tổ chức giao lưu văn hóa với học sinh, sinh viên trong và ngoài nước;

- Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học và tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định.

-Trực tiếp tham mưu lãnh đạo phòng xây dựng báo cáo nhiệm vụ năm học, tổng kết, sơ kết, thống kê theo định kỳ và yêu cầu cấp trên về công tác Học sinh, sinh viên.

-Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.3. Chuyên viên 3:

- Trực tiếp theo dõi tình hình và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nuôi dạy học sinh dân tộc thiểu số ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và chất lượng học sinh dân tộc thiểu số ở các huyện.

-Hướng dẫn thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học vùng dân tộc và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

-Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT theo dõi, xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên công tác ở vùng dân tộc.

-Phối hợp với phòng GDTX-CN Sở GD&ĐT trong việc quản lý học sinh dân tộc thiểu số của địa phương đi học cử tuyển ĐH, CĐ, TCCN; đi học dự bị tại các trường dự bị đại học dân tộc trong nước.

-Phối hợp với Phòng Tổ chức -Cán bộ Sở GD&ĐT nắm tình hình biên chế cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên người dân tộc thiểu số để có kế hoạch xây dựng nội dung bồi dưỡng năng cao trình độ chuyên môn và tuyển dụng đảm bảo chỉ tiêu của cấp trên quy định.

-Trực tiếp tham mưu lãnh đạo phòng xây dựng các báo cáo nhiệm vụ năm học, tổng kết, sơ kết, thống kê theo định kỳ và yêu cầu của cấp trên về công tác Giáo dục dân tộc.

- Trực tiếp theo dõi công tác học sinh, sinh viên của các trường cao đẳng, đại học thuộc chức năng, quyền hạn quản lý theo quy định của nhà nước

-Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

quangnam.edu.vn
..