header

Phòng Giáo dục mầm non

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Mầm non
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học và các văn bản có liên quan đến giáo dục mầm non của tỉnh và của Bộ GD&ĐT.

2. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành.

3. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp của UBND tỉnh.

4. Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục mầm non trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học.

5. Đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non về số lượng, chất lượng và công tác phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

6. Chủ trì xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của các địa phương.

7. Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng.

8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình thí điểm; xây dựng nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thuộc giáo dục mầm non; hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

9. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non.

10. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở xây dựng các văn bản hướng dẫn các phòng GD&ĐT trong việc đưa công nghệ thông tin (CNTT) vào giáo dục mầm non. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các phòng GD&ĐT trong việc khai thác, ứng dụng CNTT vào công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và đổi mới kiểm tra đánh giá.

11. Xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các phòng GD&ĐT thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục mầm non. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các phòng GD&ĐT trong việc quản lý các trường mầm non có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

12. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc thành lập các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục mầm non. Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng giáo dục mầm non.

13. Tham gia Hội đồng duyệt danh mục, duyệt mẫu và thẩm định thiết bị, đồ chơi cho giáo dục mầm non. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ chơi giáo dục mầm non.

14. Phối hợp với Phòng Giáo dục Tiểu học và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở xây dựng và hướng dẫn thực hiện chương trình chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1.

15. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của trẻ để góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non.

16.Chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục mầm non.

17.Tham gia Hội đồng thi đua ngành để đánh giá xếp loại các địa phương về việc thực hiện chỉ tiêu cấp học giáo dục mầm non.

18. Phối hợp với Phòng CNTT -Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản và hướng dẫn về đánh giá chất lượng giáo dục mầm non.

19. Phối hợp với Thanh tra Sở trong thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học liên quan đến giáo dục mầm non.

20. Phối hợp với các phòng, ban trong Sở và các lực lượng xã hội có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng giáo dục Mầm non theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động giáo dục mầm non của tỉnh hằng năm theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức, hướng dẫn thực hiện.

- Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan, xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; theo dõi, báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện công tác.

- Hướng dẫn, kiểm tra Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trong việc giúp UBND huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục mầm non đã ban hành trong phạm vi toàn tỉnh; quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy và học của các loại hình trường lớp thuộc giáo dục mầm non. Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình giáo dục mầm non trong phạm vi toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Chủ trì đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.

- Chỉ đạo hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên tăng cường Tiếng Việt cho học sinh bậc học mần non.

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo; Ban điều hành các dự án, đề án và chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp tỉnh (giáo viên bậc mầm non); Phối hợp với Phòng TCCB chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá CBQL, giáo viên mầm non theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.

2. Phó trưởng phòng

- Phối hợp với Phòng CNTT-KT& KĐCLGD trong việc xây dựng các quy định, hướng dẫn và tham gia việc đánh giá chất lượng học sinh mầm non. Tổ chức hoặc hướng dẫn các phòng GD&ĐT tổ chức các hội thi chuyên đề cho học sinh mầm non.

- Phối hợp với Phòng GDTX-CN theo dõi, kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và tình hình thực tập sư phạm của giáo sinh sư phạm mầm non.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp các cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở bậc mầm non.

- Phối hợp với các phòng chức năng liên quan trong việc tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên mầm non định kỳ, thường xuyên theo quy định.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc công nhận trường mần non đạt chuẩn quốc gia.

- Tổ chức tổng kết tuyên truyền và phổ biến việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho phụ huynh học sinh và trong cộng đồng thuộc phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với Hội đồng khoa học ngành GD&ĐT trong việc khảo sát, đánh giá các SKKN và đề tài nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non.

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo; Ban điều hành các dự án, đề án và chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Chuyên viên

- Chuyên viên 1:

+ Hướng dẫn việc thực hiện chuyên môn khối nhà trẻ về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến khối nhà trẻ.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình dự án của cấp học.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế.

+ Phụ trách 1/3 số huyện, thành phố thuộc tỉnh về công tác giáo dục mầm non.

- Chuyên viên 2:

+ Hướng dẫn và thực hiện chuyên môn khối mẫu giáo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; công tác chuyển đổi loại hình trường; công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến khối mẫu giáo.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chuyên đề; tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị.

+ Phụ trách 1/3 số huyện, thành phố thuộc tỉnh về công tác giáo dục mầm non.

- Chuyên viên 3:

+ Phụ trách phát triển hệ thống trường mầm non; quản lý các trường ngoài  công lập.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tổng hợp số liệu về huy động trẻ ra lớp và cơ sở vật chất trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn.

+ Hướng dẫn và tổ chức công tác xã hội hóa giáo dục; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

+ Phụ trách 1/3 huyện, thành phố thuộc tỉnh về công tác giáo dục mầm non.

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

quangnam.edu.vn
..