header

Phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục thường xuyên -
chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên của tỉnh hàng năm theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Trung tâm GDTX, GDTX-HN, GDTX-HN&DN, tin học - ngoại ngữ trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đã được ban hành.

3. Chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn) để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học), chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục. Đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên.

4. Chủ trì tổ chức thẩm định các chương trình, giáo trình, học liệu, các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập mang đặc thù của giáo dục thường xuyên. Phối hợp với các phòng chức năng quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên, hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục thường xuyên.

5. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

6. Phối hợp với các phòng chức năng trong việc xây dựng nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình bồi dưỡng hàng năm và theo chu kỳ; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách và quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên.

7. Phối hợp với Phòng CNTT - Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục thường xuyên. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng ở các cơ sở giáo dục thường xuyên của các địa phương.

8. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục thường xuyên.

9. Phối hợp với Thanh tra Sở để thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

10. Hợp tác với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác trong giáo dục thường xuyên. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

11. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục thường xuyên trong việc chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với Văn phòng Sở, Phòng CT HSSV- Pháp chế trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

12. Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng các văn bản hướng dẫn ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường trong cơ sở giáo dục thường xuyên. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các đơn vị trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên.

13. Phối hợp với các phòng, ban trong Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng xã (phường), thị trấn, xây dựng xã hội học tập.

14 Tham mưu chủ trì, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành quy chế phối hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo quy định hiện hành.

15 Tham mưu quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh  theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Thực hiện việc kiểm tra thực tế các điều kiện mở mã ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH theo đề nghị của các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ.

16. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục chuyên nghiệp theo chủ trương của nhà nước và các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

18. Chủ trì theo dõi hoạt động của các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục và đào tạo có đào tạo TCCN; tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục chuyên nghiệp trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20. Thực hiện các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và xét tuyển dự bị đại học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh.

21. Phối hợp với các Trường Đại học và các Trường THPT trong tỉnh tổ chức, hướng dẫn thực tập sư phạm cuối khóa cho sinh viên.

22. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc chỉ đạo, tổ chức dạy nghề xã hội cho các trung tâm GDTX-HN & DN theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

23. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở trong việc triển khai thực hiện công tác BDTX và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trong ngành.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên của tỉnh hàng năm theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trình Giám đốc Sở phê duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên trong phạm vi toàn tỉnh.

- Trực tiếp đề xuất với Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành phố trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên; quản lý và kiểm tra chương trình, nội dung kế hoạch dạy và học các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên; quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác dạy và học các trường chuyên nghiệp, các Trung tâm GDTX thuộc Sở, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập với mọi hình thức đào tạo, TT ngoại ngữ - tin học. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên trong phạm vi toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học.

- Phụ trách chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh các trường THCN, CĐ và ĐH trung ương và địa phương. Chủ trì thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo theo hệ cử tuyển, dự bị ĐH và liên kết;

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác xóa nạn mù chữ, giáo dục bổ túc, học tập cộng đồng với mọi hình thức đào tạo. Trực tiếp, phối hợp các phòng ban liên quan hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp và đánh giá chất lượng công tác bổ túc văn hoá trong phạm vi toàn tỉnh. Trực tiếp, phối hợp với Phòng KH-TC, Phòng TCCB thẩm định việc mở ngành nghề đào tạo và liên kết đào tạo của các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phó trưởng phòng

- Phó Trưởng phòng 1:

+ Trực tiếp, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên; chủ trì triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng CBQL và giáo viên theo chu kỳ và hàng năm theo quy định. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL và giáo viên ngành học Chuyên nghiệp và GDTX định kỳ và thường xuyên theo quy định.

+ Phối hợp với Phòng CNTT - Khảo thí và KĐCLGD chỉ đạo công tác thi, hướng dẫn tổ chức các kỳ thi và đánh giá chất lượng giáo dục THCN và giáo dục bổ túc; xét duyệt kết quả các kỳ thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục thường xuyên. Trực tiếp tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh và hướng dẫn tổ chức thi giáo viên giỏi cấp cơ sở ngành học trung cấp chuyên nghiệp và thường xuyên.

+ Phối hợp với Thanh tra Sở giáo dục và Phòng CNTT- Khảo thí và KĐCLGD để thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng chứng chỉ thuộc giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên.

- Phó Trưởng phòng 2:

+ Trực tiếp phụ trách và theo dõi công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng chuẩn của giáo viên. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp các địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên.

+ Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo; Ban điều hành các dự án, Đề án và chương trình có liên quan đến giáo dục Chuyên nghiệp, đào tạo bồi dưỡng giáo viên và GDTX  theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Chuyên viên

- Chuyên viên 1:

+ Phụ trách mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc sở và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của UBND cấp tỉnh.

+ Phụ trách các hoạt động của khối trường chuyên nghiệp trên địa bàn.

+ Phụ trách  công tác liên kết đào tạo (VLVH, từ xa) trên địa bàn.

+ Quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng chứng chỉ (khối các trường chuyên nghiệp theo quy định).

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

- Chuyên viên 2:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên (bồi dưỡng thay sách giáo khoa, bồi dưỡng theo chu kỳ).

+ Tổng hợp các vấn đề liên quan đến trường có yếu tố nước ngoài lĩnh vực đào tạo nghề, các trung tâm tư vấn du học tự túc.

+ Phụ trách các dự án quốc tế, các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác cử tuyển, an ninh trường học.

+ Phụ trách giám sát việc thực hiện 3 công khai đối với trường CĐ, TCCN theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Phụ trách trực tiếp 1/3 huyện, thành phố thuộc tỉnh về nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

- Chuyên viên 3:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn của các môn học giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác xóa mù chữ trong độ tuổi 15 trở lên, tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan để hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập Giáo dục tiểu học, THCS, THPT, các dự án, đề án.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành học giáo dục thường xuyên của Sở; công tác giáo dục không chính quy.

+ Phụ trách trực tiếp 1/3 huyện, thành phố thuộc tỉnh về nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

- Chuyên viên 4:

+ Phụ trách xây dựng kế hoạch, quy hoạch, các đề án phát triển nghề. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác dạy nghề ở địa phương.

+ Phụ trách các trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua về GDTX, công tác bồi  dưỡng ngoại ngữ, tin học.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Phụ trách trực tiếp 1/3 huyện, thành phố thuộc tỉnh về nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

quangnam.edu.vn
..