Phòng Giáo dục tiểu học

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Tiểu học
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động giáo dục tiểu học của tỉnh hằng năm học theo các quy định và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học đã ban hành.

3. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp của UBND tỉnh.

4. Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất với Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan thuộc Sở:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác dạy học và xét công nhận hoàn thành chương trình ở cấp tiểu học;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật và loại hình lớp ghép ở tiểu học;

c) Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lí giỏi tiểu học cấp tỉnh.

d) Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi của các địa phương.

e) Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của các địa phương.

g) Hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị tiếng Việt và tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS cấp tiểu học.

6. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan của Sở trong việc thành lập các Hội đồng tư vấn. Tham gia Hội đồng thẩm định danh mục và mẫu thiết bị giáo dục và các Hội đồng tư vấn khác liên quan đến giáo dục tiểu học.

7. Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan của Sở kiểm tra việc xây dựng các văn bản hướng dẫn các phòng GD&ĐT trong việc đưa CNTT vào giáo dục tiểu học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục tiểu học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc quản lý các trường tiểu học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

9. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục tiểu học.

10. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

11. Phối hợp với Phòng CNTT-Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học của các địa phương.

12. Xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học theo định kỳ và thường xuyên.

13. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học liên quan đến giáo dục tiểu học.

14. Phối hợp với các phòng, ban trong Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục tiểu học.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng giáo dục tiểu học Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động giáo dục tiểu học của tỉnh hằng năm học theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức, hướng dẫn thực hiện;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn môn Tiếng Việt cấp tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nhiệm vụ xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Hướng dẫn, kiểm tra Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trong việc giúp UBND huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp của UBND tỉnh;

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục tiểu học đã ban hành trong phạm vi toàn tỉnh; quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy và học của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học. Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình giáo dục tiểu học trong phạm vi toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Chủ trì đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học;

- Chỉ đạo, hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị tiếng Việt và tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS cấp tiểu học;

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lí giỏi tiểu học cấp tỉnh. Phối hợp với Phòng TCCB chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá CBQL, giáo viên tiểu học theo chuẩn;

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án, đề án và chương trình có liên quan đến giáo dục tiểu học theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2. Phó trưởng phòng

- Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn các môn học: Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí, Khoa học cấp tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với Phòng KT& KĐCLGD trong việc xây dựng các quy định, hướng dẫn và tham gia việc kiểm định chất lượng giáo dục cấp tiểu học. Tổ chức hoặc hướng dẫn các phòng GD&ĐT tổ chức các hội thi chuyên đề cho học sinh tiểu học;

- Phối hợp với Phòng GDTX-CN theo dõi, kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học và tình hình thực tập sư phạm của giáo sinh sư phạm tiểu học;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp các cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục cấp tiểu học;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lí, kiểm tra đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ; công nghệ thông tin ; sách thiết bị cấp tiểu học;

- Phối hợp với các phòng chức năng liên quan trong việc tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên tiểu học định kỳ, thường xuyên theo quy định;

- Tổ chức tổng kết tuyên truyền và phổ biến việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho phụ huynh học sinh và trong cộng đồng thuộc phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với Hội đồng khoa học ngành GD&ĐT trong việc khảo sát, đánh giá các SKKN và đề tài nghiên cứu khoa học về giáo dục tiểu học;

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án, đề án và chương trình có liên quan đến giáo dục tiểu học theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Chuyên viên

- Chuyên viên 1:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn các môn học: Toán, Tin học,Thể dục, Kĩ thuật, Thủ công cấp tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phụ trách xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

+ Hướng dẫn và tổ chức  thực hiện công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp tiểu học;

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục cấp tiểu học;

+ Tham gia các dự án cho cấp tiểu học, các chương trình giáo dục phối hợp của các ban ngành liên quan;

+ Tổng hợp thống kê, báo cáo;

+ Phụ trách 1/3 huyện, thành phố thuộc tỉnh về công tác giáo dục tiểu học.

- Chuyên viên 2:

+ Trực tiếp phụ trách chuyên môn các môn học: Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật cấp tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Theo dõi, lập kế hoạch và kiểm tra xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp tiểu học; công tác quản lý các loại văn bằng, chứng nhận tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên (theo chương trình thay sách giáo khoa, bồi dưỡng theo chu kỳ);

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục cấp tiểu học;

+ Tham gia các dự án cho cấp tiểu học, các chương trình giáo dục phối hợp của các ban ngành liên quan;

+  Phụ trách 1/3 huyện, thành phố thuộc tỉnh về công tác giáo dục tiểu học.

- Chuyên viên 3:

+ Theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng trường tiểu học xanh sạch đẹp, trường học thân thiện học sinh tích cực, quản lý các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập;

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc dạy 2 buổi trên ngày, hướng dẫn và tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, giáo dục ngoài giờ lên lớp, theo dõi công tác đội và sao nhi đồng;

+ Phụ trách công tác thiết bị, thư viện, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục lớp ghép cấp tiểu học;

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục cấp tiểu học ;

+ Tham gia các dự án cho cấp tiểu học, các chương trình giáo dục phối hợp của các ban ngành liên quan;

+ Phụ trách 1/3 huyện, thành phố thuộc tỉnh về công tác giáo dục tiểu học.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

Tin mới

Các tin khác