header

Phòng Giáo dục trung học

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Trung học
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động giáo dục trung học của tỉnh theo mỗi năm học theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.

3. Hướng dẫn, kiểm tra các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố trực thuộc  trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp của UBND tỉnh.

4. Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan thuộc Sở:

a) Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, công tác tuyển sinh THCS, THPT. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp THPT;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác hướng nghiệp và dạy nghề ở giáo dục trung học.

d) Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL và giáo viên bậc học trung học định kỳ và thường xuyên theo quy định.

đ) Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp tỉnh và hướng dẫn các Phòng GD&ĐT tổ chức thi giáo viên giỏi, làm và sử dụng đồ dùng dạy học bậc học trung học.

e) Tham mưu phối hợp các địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.

g) Thường trực Hội đồng Khoa học của ngành; chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Sở trong việc tổ chức xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học và SKKN cấp tỉnh về GD&ĐT.

6.Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập bậc trung học, xây dựng các văn bản chỉ đạo các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia, trường trung học phổ thông chuyên thuộc giáo dục trung học. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc công nhận trường trung học chuẩn quốc gia của các địa phương.

7. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan trong việc thành lập Hội đồng trường, các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục trung học. Tham gia Hội đồng thẩm định danh mục và mẫu thiết bị giáo dục và các Hội đồng tư vấn khác liên quan đến giáo dục trung học.

8. Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện việc đưa CNTT vào giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các đơn vị trong việc khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học ở các trường trung học.

9. Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc quản lý các trường trung học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

10. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục trung học.

11. Chỉ đạo thực hiện và đánh giá các cơ sở giáo dục trực thuộc trong việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

12. Phối hợp với các phòng chức năng và các cơ quan hữu quan xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các trường THCS, THPT trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến giáo dục trung học.

13. Phối hợp với Phòng CNTT- Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trung học trình Giám đốc ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trung học của các địa phương.

14. Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học theo định kỳ và thường xuyên. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan  xây dựng và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học.

15. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục trung học.

16. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học có liên quan đến bậc trung học, trong đó có thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, việc quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục trung học. Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

17. Công tác Giáo dục quốc phòng:

a) Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh đã được ban hành; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên;

b) Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương các cấp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

c) Quản lý và chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp môn học giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

d) Đảm bảo việc cung ứng và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh.

18. Chủ trì giúp Giám đốc trong việc: Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ban, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương về công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học;

19. Phối hợp với các phòng, ban trong Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục trung học.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng Giáo dục Trung học theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trung học của tỉnh hàng năm học theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trình Giám đốc Sở phê duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về giáo dục trung học trong phạm vi toàn tỉnh.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp đánh giá chất lượng giáo dục trung học; Phối hợp với Phòng Khảo thí và KĐCLGD trong việc tổ chức thi học sinh giỏi bậc trung học; tuyển sinh vào lớp 10 và xét tuyển sinh vào lớp 6.  xét duyệt kết quả thi tốt nghiệp.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp tỉnh (giáo viên cấp THCS và THPT); Phối hợp với Phòng TCCB chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá CBQL, giáo viên THCS, giáo viên THPT theo các quy định của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trung học trong phạm vi toàn tỉnh. Thường trực Hội đồng Khoa học của ngành; chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Sở trong việc tổ chức xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học và SKKN cấp tỉnh về GD&ĐT.

- Phụ trách 2-3 cơ sở GD trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

2. Phó trưởng phòng

- Phó Trưởng phòng 1:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình các bộ môn thuộc khoa học tự nhiên của hai cấp học (THCS và THPT), gồm: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Thể dục, và Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

+ Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS và phổ cập GDTH.

+ Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp tỉnh và hướng dẫn các Phòng GD&ĐT tổ chức thi giáo viên giỏi, làm và sử dụng đồ dùng dạy học bậc học trung học.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở GD trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Phó Trưởng phòng 2:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện các môn học thuộc khoa học xã hội, gồm : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Ngoại ngữ, Nghề phổ thông, Hướng nghiệp  trong chương trình của cả 2 cấp học (THCS, THPT) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn chuyên môn về môn học cho giáo viên; chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

+ Phụ trách công tác tổng hợp, thống kê báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách; phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

3. Chuyên viên

- Chuyên viên 1:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số môn học trong chương trình của cả hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn chuyên môn về môn học cho giáo viên.

+ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

+ Phụ trách công tác thư viện, thiết bị, đồ dùng dạy học của 2 cấp học (THCS, THPT) và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Chuyên viên 2:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số môn học trong chương trình của cả hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.

+ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của hai cấp học (THCS, THPT) và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện thành phố thuộc tỉnh.

- Chuyên viên 3:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số môn học trong chương trình của cả hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.

+ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học;

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Phụ trách công tác phổ cập giáo dục THCS và bậc trung học.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Chuyên viên 4:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số môn học trong chương trình của cả hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.

+ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Phụ trách công tác thi đua, nhân điển hình tiên tiến của hai cấp học ( cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

-         Chuyên viên 5:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số môn học trong chương trình của cả hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.

+ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Phụ trách công tác đoàn thanh niên, đội thiếu niên trong trường học; Chỉ đạo chương trình giáo dục dân số, giáo dục pháp luật trong trường học của hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc sở và 1 đến 2 huyện, quận thành phố thuộc tỉnh.

- Chuyên viên 6:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số môn học trong chương trình của cả hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.

+ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Phụ trách công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp của của hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Chuyên viên 7:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số môn học trong chương trình của cả hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.

+ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Phụ trách công tác lưu trữ hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị trực thuộc sở và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Chuyên viên 8:

+ Trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số môn học trong chương trình của cả hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai tập huấn chuyên môn về môn học cho giáo viên.

+ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu về môn học.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác dạy nghề của hai cấp học (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

+ Phụ trách 2-3 cơ sở giáo dục trực thuộc sở và 1 đến 2 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
quangnam.edu.vn
..