header

Phòng Kế hoạch - tài chính

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; quản lý công tác tài chính, quản lý về cơ sở vật chất, các dự án, công tác thiết bị và thống kê toàn ngành và thi đua khen thưởng; là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách Tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, của các vùng, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở và ban hành các văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu phát triển giáo dục, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Chủ trì theo dõi và tổng hợp về kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của toàn ngành, kế hoạch chi tiêu trung hạn, kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở, gửi Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, ... để trình Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành và thực hiện kế hoạch, sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở.

5. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quản lý; trong việc xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục toàn ngành.

6. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục và đào tạo địa phương.

7. Thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo là một đơn vị dự toán và kế toán hành chính, sự nghiệp cấp 1 thuộc ngân sách Tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập và thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước và chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo hàng năm. Trình Giám đốc dự toán thu chi ngân sách hàng năm và phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; công khai dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở theo quy định.

8. Chủ trì công tác xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Sở. Tổng hợp, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của Sở theo quy định.

9. Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, việc thực hiện các chế độ, chính sách, chi tiêu hành chính của các đơn vị trực thuộc Sở, phí và lệ phí, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiến nghị với Giám đốc xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán trong ngành giáo dục và đào tạo; các định mức chi tiêu tài chính, định mức chi cho giáo dục và đào tạo; các chính sách đối với giáo dục và đào tạo ở các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác.

11. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị thuộc Sở quản lý. Hướng dẫn đăng ký đất đai và tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

12. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch - tài chính trong ngành.

13. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán trong các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo thẩm quyền của giám đốc.

14. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở.

15. Thực hiện đầu mối theo dõi, quản lý nhà nước về công tác viện trợ cho ngành giáo dục và đào tạo, bao gồm các nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) theo hướng dẫn của các dự án.

16. Xây dựng và quản lý thống nhất các chỉ số thống kê giáo dục và đào tạo, hướng dẫn phương pháp thu thập, ghi chép, quy trình thực hiện thống kê giáo dục và đào tạo ở các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, các cơ sở giáo dục và đào tạo, quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống kê thống nhất trong toàn ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 5 năm, 10 năm. Là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo để công bố chính thức trong và ngoài tỉnh, báo cáo thống kê theo quy định.

18. Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc.

19. Giám sát việc triển khai công tác thống kê tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc và các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

20. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở nghiên cứu ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thống kê.

21. Phối hợp với các phòng chuyên môn tham gia thẩm định thiết bị dạy học, xác định nhu cầu về trang bị thiết bị dạy học và công tác quản lý trang thiết bị phục vụ dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

22. Lập kế hoạch và tổ chức, theo dõi việc mua sắm của các đơn vị trực thuộc.

23. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác kế hoạch, tài chính, thống kê. Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

24. Tổ chức thẩm định việc mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị dạy học theo quy định của UBND tỉnh.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở các hoạt động của Phòng Kế hoạch - Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, thanh tra tài chính. Theo dõi việc thực hiện các quy định về tài chính của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với các sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng để cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng định mức danh mục thu, chi tài chính thuộc ngành và hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện.

- Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách giáo dục hằng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, bao gồm: ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia, để cơ quan tài chính, kế hoạch cùng cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi các mặt công tác sau đây:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn.

+ Giao chỉ tiêu ngân sách giáo dục cho các đơn vị;  xét duyệt quyết toán chi ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Phụ trách trực tiếp 1/3 số huyện, thành phố về công tác tài chính - kế hoạch.

2. Phó trưởng phòng 1

- Theo dõi về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì và giao chỉ tiêu ngân sách giáo dục cho các đơn vị trực thuộc.

- Xét duyệt quyết toán chi ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tham gia xây dựng định mức danh mục thu, chi tài chính thuộc ngành và hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện.

- Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chế độ tài chính theo luật và các quy định về tài chính.

- Phụ trách công tác tài chính - kế toán của các trường trung học phổ thông; tổng hợp và báo cáo tài chính ngành giáo dục - đào tạo.

- Theo dõi, thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển phụ trách kế toán  các đơn vị thuộc Sở.

- Phụ trách trực tiếp 1/3 số huyện, thành phố về công tác tài chính - kế hoạch.

- Tham mưu, hướng dẫn các khoản phí và lệ phí.

 3. Phó trưởng phòng 2

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, mạng lưới trường lớp, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu đầu tư. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo theo từng năm học, từng giai đoạn.

- Thực hiện công tác thống kê toàn ngành, công tác dự báo phát triển giáo dục và đào tạo trong phạm vi toàn tỉnh.

- Thu thập và xử lý các thông tin, số liệu liên quan đến công tác kế hoạch.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục toàn ngành.

- Theo dõi công sản toàn ngành.

- Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; phụ trách các chương trình mục tiêu dự án (ODA, THCS, kiên cố hóa,...); công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

- Phụ trách trực tiếp 1/3 số huyện, thành phố về công tác tài chính - kế hoạch.

4. Chuyên viên 1

- Thực hiện công tác tài chính -  kế toán của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; kế toán bảo hiểm xã hội; kế toán dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các khoản thu theo quy định của pháp luật.

- Tham gia công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

5. Chuyên viên 2

- Kế toán theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính theo luật và các quy định về tài chính của các trường PTDTNT huyện, tỉnh và trung tâm GDTX-HN.

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi thực hiện chính sách cho giáo viên, học sinh.

6. Chuyên viên 3

- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; các chương trình mục tiêu dự án (ODA, THCS, kiên cố hóa,...); tổng hợp cơ sở vật chất toàn ngành.

- Tham mưu thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra, tham mưu việc hướng dẫn, thực hiện công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

- Tham mưu việc thẩm định kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị dạy học của các đơn vị trực thuộc theo quy định của UBND tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo.

7. Chuyên viên 4

- Thủ quỹ cơ quan, kiêm thủ kho (vật tư, thiết bị, tài liệu...) công tác xuất, nhập tài sản tại Văn phòng Sở.

- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

- Tham gia thu chi các khoản phí, lệ phí theo quy định.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
quangnam.edu.vn
..