header

Phòng Tổ chức cán bộ

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ và bảo vệ

chính trị nội bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ngành; chủ trì xây dựng dự thảo trình UBND quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

2. Xây dựng, ban hành các quy định về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành giáo dục theo thẩm quyền được phân cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan của Sở xây dựng và trình HĐND, UBND tỉnh về chế độ chính sách đối với công chức trong ngành giáo dục, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện.

3. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục cho Sở GD&ĐT, UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và biên chế hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo;

4. Phối hợp với các phòng, ban có liên quan của Sở về chương trình, kế hoạch, biện pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi trách nhiệm của Sở; thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở.

5. Hướng dẫn xây dựng, thẩm định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan Sở.

6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; thành lập các Hội đồng tư vấn, các Ban quản lý dự án, đề án, chương trình, Hội đồng trường.

7. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị liên quan  xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở trình Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hành chính và định mức, chỉ tiêu biên chế ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở; tiêu chuẩn lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Sở; tiêu chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THPT, giám đốc, phó giám đốc trung tâm GDTX, GDTX-HN, GDTX-HN-DN. Phối hợp với Thanh tra Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

8. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi toàn ngành giáo dục theo quy định hiện hành của Nhà nước.

9. Tham mưu công tác bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, nâng lương, hết thời gian thử việc, bổ nhiệm ngạch lương…và thực hiện các chế độ chính sách về BHXH. Thường trực hội đồng kỷ luật của Ngành.

10. Phối hợp với các phòng, ban xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch này.

11. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng đề xuất chính sách đặc thù đối với công chức, viên chức của ngành giáo dục để Giám đốc trình UBND tỉnh quyết định. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức hành chính toàn ngành. Thường trực Hội đồng lương của Sở.

12. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng Sở; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giám đốc, phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công nhận hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập.

13. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội, tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo qui định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

15. Chủ trì thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sở quản lý; quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định chung của Nhà nước.

16. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục theo thẩm quyền quản lý.

17. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện để Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài).

18. Phối hợp vớí Sở Nội vụ và các cơ quan hữu quan trong việc:

a) Xây dựng kế hoạch quy định về nội dung, hình thức thi, xét tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch nhà giáo trong phạm vi toàn ngành; xây dựng các văn bản hướng dẫn về cơ cấu, định mức lao động, chế độ công tác của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền ban hành; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, tổ chức thực hiện các văn bản đã được ban hành.

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong ngành giáo dục.

19. Phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đánh giá công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

20. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ.

21. Hỗ trợ và phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ trong công tác tổ chức cán bộ.

22. Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng Tổ chức cán bộ Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác, tổ chức bộ máy, kế hoạch biên chế, cán bộ quản lý, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng trong trường học, công tác quy hoạch đội ngũ, công tác tuyển dụng, luân chuyển công chức, viên chức và người lao động; công tác tổng hợp, thi đua về lĩnh vực tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính về lĩnh vực tổ chức cán bộ.

- Phụ trách quản lý về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phụ trách 2/3 số huyện, thành phố thuộc tỉnh và khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn.

2. Phó trưởng phòng

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục các đơn vị trực thuộc Sở.

- Phụ trách chế độ chính sách, công tác thanh tra, khiếu tố, kỷ luật thuộc tổ chức cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng, đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm, toàn ngành.

- Phụ trách các đơn vị trực thuộc Sở và theo dõi 1/3 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

3. Chuyên viên

- Chuyên viên 1:

+ Quản lý, điều động, luân chuyển công chức, viên chức sự nghiệp, xét hết tập sự (hợp đồng làm việc lần đầu) của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

+ Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

- Chuyên viên 2:

+ Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục của địa phương hàng năm.

+ Điều động công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc sở đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Trực tiếp theo dõi công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

- Chuyên viên 3:

+ Quản lý hồ sơ công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh (Hồ sơ gốc, hồ sơ điện tử); phụ trách mạng cục bộ (về công tác tổ chức cán bộ); tổng hợp số liệu về công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh.

+ Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỷ luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, việc hợp đồng, sử dụng viên chức của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật; công tác Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Thực hiện các chính sách đối với công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục và người học ở vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có).

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
quangnam.edu.vn
..