header

Thanh tra Sở

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

- Thanh tra Sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

- Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng Kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng chuyên ngành thuộc Sở. Phối hợp với Công đoàn Ngành, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

3. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn- kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vị quản lý của Sở.

5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Sở tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; công tác quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo các quy định hiện hành.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các phòng ban Sở, chỉ đạo các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm và các cơ sở giáo dục trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện, thành phố trực thuộc tỉnh triển khai thực hiện việc: tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên giáo dục.

8. Lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực thanh tra; phối hợp, tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có cấu phần thanh tra giáo dục.

10. Tổng kết kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra giáo dục. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức và theo dõi các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra giáo dục khi có yêu cầu.

11. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc và Thanh tra sở.

12. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác thanh tra theo định kỳ, năm học báo cáo Giám đốc Sở, thanh tra Tỉnh, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác thanh tra theo định kỳ, năm học báo cáo Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Chánh Thanh tra

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở các hoạt động của thanh tra Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và tổ chức thực hiện.

- Trình Giám đốc Sở quyết định thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Chỉ đạo công tác thi đua, tổng hợp báo cáo về lĩnh vực thanh tra.

- Hướng dẫn và kiểm tra các Phòng GD&ĐT cấp huyện/thành phố triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

- Phụ trách 40% số huyện/thành phố thuộc tỉnh.

2. Phó chánh Thanh tra 1

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng chức năng của Sở thực hiện công tác thanh tra cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung GD&ĐT, tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, các dịch vụ công về GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, đề xuất nội dung, chương trình và nhân sự tham gia các đoàn thanh tra toàn diện, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, thanh tra chuyên đề ở các cơ sở giáo dục. Tham mưu nhân sự thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh các cấp học.

- Giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Phụ trách 30% số huyện/thành phố thuộc tỉnh về công tác thanh tra giáo dục.

3. Phó chánh Thanh tra 2

- Tham mưu, đề xuất nội dung, chương trình và nhân sự tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành, thanh tra chuyên đề về công tác khiếu nại, tố cáo ở các cơ sở giáo dục.

- Tổng hợp kết quả các hoạt động thanh tra các Phòng GD&ĐT cấp huyện/ thành phố.

- Phụ trách công tác tiếp công dân và xác minh, kiến nghị, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thanh tra đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phụ trách 30% số huyện/thành phố thuộc tỉnh về công tác thanh tra giáo dục.

4. Thanh tra viên

- Thanh tra viên 1:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thanh tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ- tin học và các cơ sở giáo dục khác).

+ Thanh tra quản lý trường có yếu tố nước ngoài (nếu có).

+ Làm nhiệm vụ thư ký tổng hợp thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề.

+ Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ, năm học báo cáo Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quản lý, lưu trữ hồ sơ thanh tra của thanh tra Sở.

+ Tổng hợp báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý, lưu trữ hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo của thanh tra Sở.

- Thanh tra viên 2:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thanh tra đánh giá xếp loại giáo viên theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thanh tra tài chính; công tác thanh tra khiếu nại - tố cáo theo thẩm quyền; xác minh văn bằng chứng chỉ.

+ Tham gia thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề; thường trực tiếp công dân.

+ Quản lý việc dạy thêm, học thêm; công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục. Quản lý, lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo của thanh tra Sở.

+ Lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
quangnam.edu.vn
..