Phòng Tổ chức cán bộ

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ và bảo vệ

chính trị nội bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Sở

VĂN PHÒNG SỞ

I. Chức năng

Tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành, điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Sở, các hoạt động báo chí

quangnam.edu.vn
..