Phòng CNTT, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công nghệ thông tin, Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học; Công tác

Phòng Công tác HS, SV - Pháp chế

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác HS, SV - Pháp chế
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Phòng Công tác Học sinh, sinh viên- Pháp chế có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong ngành giáo dục; tổ chức

Phòng Giáo dục trung học

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Trung học
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Phòng Giáo dục tiểu học

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Tiểu học
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động

Phòng Giáo dục mầm non

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Mầm non
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

I. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học và các văn bản có liên

quangnam.edu.vn
..