header

Lịch tiếp công dân định kỳ

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Ngày 15 hằng tháng, Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân. Nếu ngày 15 của tháng là ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp; nếu là ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày thứ Ba của tuần kế tiếp. Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân đột xuất theo khoản 3 Điều 18 của Luật Tiếp công dân năm 2013.

2. Chánh Thanh tra Sở cùng với 01 Chuyên viên (theo sự ủy nhiệm của Giám đốc Sở) tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân vào giờ làm việc hành chính.

3. Trong các ngày tiếp dân của Thanh tra Sở, nếu công dân có yêu cầu gặp Giám đốc Sở thì tùy theo tính chất của các vụ việc, sẽ được xem xét và bố trí tiếp dân theo lịch đã quy định.

4. Khi Giám đốc đi công tác, Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc trực tiếp tiếp công dân.

quangnam.edu.vn
..