Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Tổng kết năm học 2012-2013

cd

 

Năm học 2012 - 2013, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo 73 công đoàn cơ sở với hơn 4000 nhà giáo và lao động, phối hợp chỉ đạo 18 công đoàn giáo dục huyện, thành phố với hơn 19.000 nhà giáo và lao động.

Tổng kết năm học qua, khối công đoàn cơ sở trực thuộc có 54/73 công

quangnam.edu.vn