header

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Sáng ngày 07/3/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả chủ trì hội nghị.

sketmam non

Sau hơn 2 năm triển khai Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo với các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Y tế và các ban ngành đoàn thể, sự sáng tạo, ưu tiên nguồn lực và bước đi phù hợp của từng địa phương, những kết quả đạt được bước đầu đã củng cố niềm tin hoàn thành PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi đúng tiến độ. UBND các huyện, thành phố đã chủ động bố trí bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường mầm non, trong đó chú trọng đảm bảo giáo viên cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi, đồng thời tăng cường đội ngũ chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non và chuyên viên làm công tác PCGDMN tại các phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm, sự quyết tâm cao, tích cực huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi như: Điện Bàn, Đại Lộc, Tam Kỳ, Phước Sơn, Thăng Bình, Nam Giang, Phú Ninh....

Kết quả đã có 125/244 xã, phường, thị trấn đạt mục tiêu phổ cập GDMN, tỉ lệ số xã đạt PCGDMN cho trẻ 5 tuổi là: 51,2%.

Các huyện, thành phố đến nay có 100% số xã, phường, thị trấn đã có Quyết định công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi là: Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ;

Các huyện, thành phố có trên 50% số xã, phường, thị trấn, đã có Quyết định công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi là : Phước Sơn (75%), Phú Ninh (54,5%), Tiên Phước (53,3%), Núi Thành (52,9%), Thăng Bình, Nam Giang và Duy Xuyên (50%). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trên, điều kiện về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng ở các trường mầm non vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, một số cơ sở mầm non ở các huyện, đặc biệt là ở các huyện miền núi đã xuống cấp, hiện nay còn 143 phòng học tạm và mượn từ các trường phổ thông, các nhà sinh hoạt của thôn, đội nên chưa đảm bảo điều kiện để công nhận PCGDMN. Các huyện miền núi cao địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, nên việc thành lập trường tại mỗi xã cũng còn gặp khó khăn (hiện nay còn 22 xã trắng chưa có trường mầm non); còn nhiều điểm nhỏ lẻ, chưa tạo được môi trường vui chơi, học tập và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương để chỉ đạo, triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, trong đó cần rà soát lại các mặt như công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; quan tâm việc tuyển dụng, bố trí, chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi dưới nhiều hình thức, đặc biệt là phương tiện phát thanh, truyền hình để nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng đối với việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Tin: TVN. Ảnh: Thùy Dung

quangnam.edu.vn
..