Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017

     Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2017, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú đang sinh hoạt, công tác trong Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Phước Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

dang1

        Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do đồng chí Hà Thanh Quốc, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tại hội nghị đã tập trung đánh giá một cách toàn diện về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo thực hiện công tác đoàn thể, xã hội.

     Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đến các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư. Từ đó, phát huy hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động.

      Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung lãnh lãnh đạo tốt công tác cán bộ; việc kê khai, công khai minh bạch tài sản; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo việc tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022, đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020; ban hành Khung chuẩn mực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy Sở với 12 tiêu chí phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai cho cán bộ, đảng viên thực hiện và làm căn cứ để xem xét đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải xây dựng kế hoạch cá nhân và cam kết thực hiện với chi bộ bằng văn bản.

      Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một vài chi bộ thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ chưa đảm bảo theo yêu cầu; chất lượng của các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ chưa đạt yêu cầu đề ra, thời gian sinh hoạt định kỳ ở một vài chi bộ chưa đảm bảo theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và ở các chi bộ chưa hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

      Về nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25-4-2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến 2020, định hướng đến 2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện 27 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác nhằm phấn đấu hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ đã đề ra.

Cũng tại hội nghị lần này, đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt cho Đảng ủy tổ chức quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14-4-2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25- 4- 2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến 2020, định hướng đến 2025./.

Tinh và ảnh: Đinh Hữu Phước – PCVP Sở

quangnam.edu.vn