Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

         Ngày 17/01/2018, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở năm 2018. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết quyết của Đảng liên quan đến giáo dục, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Sở năm 2017 và báo cáo kiểm điểm điều hành việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức của Thủ trưởng cơ quan; công khai tài chính, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử.

   HN1

            Năm 2017, các phòng ban của Sở đã tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt trên nhiều lĩnh vực công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017 và học kỳ I năm học 2017-2018. Quy mô mạng lưới trường lớp đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Các phòng, ban đã tham mưu tổ chức nhiều hội thi và tham gia các hội thi cấp quốc gia đạt kết quả khá tốt. Nhờ đó đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Năm 2017, đã xử lý được 4783 văn bản đến; ban hành 4077 văn bản hành chính (1711 quyết định; 2093 công văn, 273 Tờ trình),tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 58,77%, cao nhất so với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

          Trong năm 2018, căn cứ vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình công tác của UBND tỉnh Quảng Nam, Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở đã thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

2. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học hợp lý, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế vùng miền, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình trường, phát triển loại hình trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" được Bộ trưởng Bộ GDĐT phát động gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh.

4. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong quản lý giáo dục, đào tạo. Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

5. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; tham mưu UBND tỉnh về phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt, tuyển sinh đầu cấp; tham mưu UBND tỉnh đổi mới công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập, giảm tỉ lệ tuyển sinh vào các trường công lập một cách hợp lý, lập đề án thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS, tiến đến tổ chức thi tuyển cộng phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

6. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; thực hiện giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập; đẩy mạnh ứng dụng thông tin và truyền thông trong dạy học; thực hiện tốt việc phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.

7. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý dạy thêm, học thêm và thu các khoản ngoài ngân sách ở các cơ sở giáo dục; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, dạy học theo mô hình trường học mới VNEN.

8. Duy trì kết quả Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu và phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-GDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Tập trung đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ GDĐT.

10. Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, tập trung thanh tra công tác quản lý tài chính, thanh tra việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách; thanh tra công tác dạy thêm học thêm; tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra chuyên môn đối với giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh.

11. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học theo hướng hiện đại gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

12. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện kê khai minh bạch tài sản theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/ 10/2007, Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 04/VBHN-BGDĐT ngày 07/10/2016 của Bộ GDĐT; sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

13. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục đổi mới trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành; cân đối biên chế giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc.

14. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế, công tác truyền thông của cơ quan Sở. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Tin, ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..