header

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021.

             Để thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2020 – 2021, ngày 04/9/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Nội dung Chỉ thị nêu rõ:

anhMH1

Ông Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng KG năm học 2020-2021 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

        Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo

       Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

     a) Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

        - Thực hiện tốt Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024 - 2025 theo đúng tinh thần Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh; tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông.

        - Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4448/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về Phát triển Giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025; khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập.

      - Tham mưu xây dựng Đề án "Hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025".

      b) Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

      - Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

      - Quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

      - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi tuyển viên chức giáo viên các cấp; chú trọng tuyển dụng viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đúng quy định, đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

     c) Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thế chất cho học sinh, sinh viên

       - Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020"; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; quản lý chặt chẽ việc cấp phép, tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động đối với giáo dục mầm non.

       - Đẩy mạnh việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới: triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020 - 2021; hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6; xây dựng tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12 theo Kế hoạch 697/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông.

       - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học.

      - Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018 - 2025; nâng cao chất lượng tư vấn nghề, thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề.

       - Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh phổ thông; rà soát, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh vào các môn học chính khóa; triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tham mưu đề án Phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về Xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

       - Tổng kết thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngàỵ 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất; tham mưu đề án Phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2023; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, khu vực và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021.

       d) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh

         - Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy, học ngoại ngữ theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, nhất là giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        - Tiếp tục triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) và tiếp tục triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2; tiếp tục mở rộng đối tượng học sinh học chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học 2020 - 2021 để sẵn sàng thực hiện chương trình môn Tiếng Anh mới theo lộ trình.

     e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

        - Tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp học ở những nơi có đủ điều kiện. Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, qua truyền hình tại các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học ở các cơ sở giáo dục.

       - Tham mưu số hóa dữ liệu kết quả thi qua các năm để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, giải quyết theo phương châm 4 tại chỗ đối với thủ tục hành chính cấp bản sao và điều chỉnh văn bằng chứng chỉ cho công dân.

- Tăng cường úng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường.

- Triển khai đồng bộ các phần mềm phục vụ tốt cho công tác quản lý chuyên môn như: phần mềm quản lý học tập, phần mềm quản lý đề trắc nghiệm trực tuyến, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản...

       - Tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên bằng hình thức trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý.

           f) Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

      - Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; nhất là vai trò của Hiệu trưởng trong công tác nhân sự, tài chính, nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý, nâng cao trách nhiệm và tạo động lực, tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

      - Tiếp tục giao quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

      - Tiếp tục thực hiện việc công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng thu các khoản trái với quy định trong nhà trường; không để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái với quy định; quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống...

     g) Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

      - Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục có chất lượng cao của nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy.

      - Tiếp tục chỉ đạo Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông và các cơ sở giáo dục có điều kiện chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức như giao lưu, tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với môi trường đào tạo tại các trường học ở nước ngoài.

     - Tăng cường thu hút hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp cận công nghệ mới về dạy học và quản lý nhà trường.

     h) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục

       - Tăng cường đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, đầu tư xây dựng phòng học để thay thế các phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng. Đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

    - Khuyến khích việc hình thành các quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện vươn lên trong học tập. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

    - Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục một cách thiết thực và có hiệu quả hơn nữa nhằm tạo cơ hội cho mọi người được đi học, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, mặt khác tăng thêm nguồn lực cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

     - Tham mưu ban hành đề án Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2021-2022 đến năm học 2026-2027 để triển khai thực hiện; thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

    i) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

      - Tiếp tục đầu tư phát triển hai trường THPT chuyên của tỉnh để góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

     - Tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

     - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo; khuyến khích nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia nghiên cứu, đào tạo sau đại học.

      Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ

       Tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc giao kế hoạch, cân đối ngân sách và nguồn nhân lực, đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

      Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

        - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 theo Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu và đề xuất, kiến nghị của các trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng, UBND xã, phường, thị trấn về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

     - Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2, lớp 6; tham mưu kịp thời UBND cấp huyện trong việc sắp xếp, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, tài liệu dạy học và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

     - Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

                               Tin và ảnh minh họa: Hồ Văn Hưng – VP Sở

quangnam.edu.vn
..