UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:19/10/2020 đến ngày:25/10/2020
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
19/10
Thứ ba
20/10
Thứ tư
21/10
Thứ năm
22/10
Thứ sáu
23/10
Thứ bảy
24/10
Chủ nhật
25/10