UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/8/2020 đến ngày:16/8/2020
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
10/8
Thứ ba
11/8
Thứ tư
12/8
Thứ năm
13/8
Thứ sáu
14/8
Thứ bảy
15/8
Chủ nhật
16/8