UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/9/2016 đến ngày:2/10/2016
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
26/9
Thứ ba
27/9
Thứ tư
28/9
Thứ năm
29/9
Thứ sáu
30/9
Thứ bảy
1/10
Chủ nhật
2/10