UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:12/4/2021 đến ngày:18/4/2021
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
12/4
Thứ ba
13/4
Thứ tư
14/4
Thứ năm
15/4
Thứ sáu
16/4
Thứ bảy
17/4
Chủ nhật
18/4