UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:22/8/2016 đến ngày:28/8/2016
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
22/8
Thứ ba
23/8
Thứ tư
24/8
Thứ năm
25/8
Thứ sáu
26/8
Thứ bảy
27/8
Chủ nhật
28/8