UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:5/12/2016 đến ngày:11/12/2016
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
5/12
Thứ ba
6/12
Thứ tư
7/12
Thứ năm
8/12
Thứ sáu
9/12
Thứ bảy
10/12
Chủ nhật
11/12