UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:6/7/2020 đến ngày:12/7/2020
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
6/7
Thứ ba
7/7
Thứ tư
8/7
Thứ năm
9/7
Thứ sáu
10/7
Thứ bảy
11/7
Chủ nhật
12/7