UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:8/5/2017 đến ngày:14/5/2017
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
8/5
Thứ ba
9/5
Thứ tư
10/5
Thứ năm
11/5
Thứ sáu
12/5
Thứ bảy
13/5
Chủ nhật
14/5