UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/7/2017 đến ngày:16/7/2017
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
10/7
Thứ ba
11/7
Thứ tư
12/7
Thứ năm
13/7
Thứ sáu
14/7
Thứ bảy
15/7
Chủ nhật
16/7