UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:31/7/2017 đến ngày:6/8/2017
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
31/7
Thứ ba
1/8
Thứ tư
2/8
Thứ năm
3/8
Thứ sáu
4/8
Thứ bảy
5/8
Chủ nhật
6/8