UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/10/2017 đến ngày:5/11/2017
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
30/10
Thứ ba
31/10
Thứ tư
1/11
Thứ năm
2/11
Thứ sáu
3/11
Thứ bảy
4/11
Chủ nhật
5/11