UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:15/1/2018 đến ngày:21/1/2018
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
15/1
Thứ ba
16/1
Thứ tư
17/1
Thứ năm
18/1
Thứ sáu
19/1
Thứ bảy
20/1
Chủ nhật
21/1