UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/4/2018 đến ngày:15/4/2018
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
9/4
Thứ ba
10/4
Thứ tư
11/4
Thứ năm
12/4
Thứ sáu
13/4
Thứ bảy
14/4
Chủ nhật
15/4