UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:23/4/2018 đến ngày:29/4/2018
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
23/4
Thứ ba
24/4
Thứ tư
25/4
Thứ năm
26/4
Thứ sáu
27/4
Thứ bảy
28/4
Chủ nhật
29/4