UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/4/2018 đến ngày:6/5/2018
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
30/4
Thứ ba
1/5
Thứ tư
2/5
Thứ năm
3/5
Thứ sáu
4/5
Thứ bảy
5/5
Chủ nhật
6/5