UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/6/2018 đến ngày:1/7/2018
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
25/6
Thứ ba
26/6
Thứ tư
27/6
Thứ năm
28/6
Thứ sáu
29/6
Thứ bảy
30/6
Chủ nhật
1/7