UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:14/1/2019 đến ngày:20/1/2019
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
14/1
Thứ ba
15/1
Thứ tư
16/1
Thứ năm
17/1
Thứ sáu
18/1
Thứ bảy
19/1
Chủ nhật
20/1