UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/1/2019 đến ngày:3/2/2019
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai 28/1
Thứ ba 29/1
Thứ tư 30/1
Thứ năm 31/1
Thứ sáu 1/2
Thứ bảy 2/2
Chủ nhật 3/2