UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/9/2019 đến ngày:15/9/2019
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai 9/9
Thứ ba 10/9
Thứ tư 11/9
Thứ năm 12/9
Thứ sáu 13/9
Thứ bảy 14/9
Chủ nhật 15/9