UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:14/10/2019 đến ngày:20/10/2019
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai 14/10
Thứ ba 15/10
Thứ tư 16/10
Thứ năm 17/10
Thứ sáu 18/10
Thứ bảy 19/10
Chủ nhật 20/10