UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:4/11/2019 đến ngày:10/11/2019
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
4/11
Thứ ba
5/11
Thứ tư
6/11
Thứ năm
7/11
Thứ sáu
8/11
Thứ bảy
9/11
Chủ nhật
10/11