UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/11/2019 đến ngày:1/12/2019
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai
25/11
Thứ ba
26/11
Thứ tư
27/11
Thứ năm
28/11
Thứ sáu
29/11
Thứ bảy
30/11
Chủ nhật
1/12