Soạn tin Bằng tốt nghiệp THPT   

Soạn tin Bằng tốt nghiệp THCS

Soạn tin Chứng chỉ ngoại ngữ

Soạn tin Chứng chỉ tin học

THÔNG BÁO
VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Thực hiện Công văn số 8428/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 15/12/2010, về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên Trang thông tin điện tử . Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam xây dựng Trang thông tin công bố về văn bằng, chứng chỉ.
 

Hãy click vào các liên kết ở trên và làm theo hướng dẫn để tra cứu văn bằng, chứng chỉ. Trang thông tin này sẽ được cập nhật đầy đủ trong thời gian tới.
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM