Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
2

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
4

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
5

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Giáo dục Trung học
16

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
17

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
20

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Xem chi tiết >>
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ