Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
26

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
27

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
29

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
31

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
32

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
33

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
34

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
35

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
36

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
37

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
38

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
39

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
40

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài