Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
61

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
62

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
63

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
64

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
65

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
66

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
67

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
68

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
69

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
70

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
71

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
72

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
73

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
74

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
75

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
76

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
77

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
78

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
79

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
80

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân