Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

      Từ ngày 8

      Từ ngày 8.5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra việc công tác phòng chống dịch Covid 19 thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Nam.