Ban Giám đốc Sở

Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Giám đốc 
THÁI VIẾT TƯỜNG 

Số điện thoại: 0903583085
Email: tuongtv1@quangnam.gov.vn

a) Phụ trách chung.

b) Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; các kế hoạch, chương trình, dự án, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục; tài chính, ngân sách, tài sản; phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra.

- Công tác xây đựng tổ chức bộ máy, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng. 

- Chủ tài khoản.

c) Theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Sở và Thanh tra Sở;

d) Giữ mối liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

e) Theo dõi và chỉ đạo công tác giáo dục trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My.

-------------------------------------------

 

Phó Giám đốc 
NGUYỄN CÔNG THÀNH

Số điện thoại: 0903575589 
Email: thanhnc10@quangnam.gov.vn

a) Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: 

- Giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục pháp luật; bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác  phòng chống tệ nạn xã hội; an toàn giao thông;  y tế trường học, giáo dục thể chất, Chữ thập đỏ, nông thôn mới.

- Công tác học sinh, sinh viên; công tác đoàn, đội và hoạt động giáo dục ngoài giờ; giáo dục quốc phòng - an ninh; giáo dục dân tộc; công tác dân số, gia đình, trẻ em; công tác kết nghĩa với các địa phương, đơn vị.

- Chủ tài khoản ủy quyền. 

b) Phụ trách và chỉ đạo các phòng: Công tác Học sinh, sinh viên Pháp chế; Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học.

c) Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc, Tỉnh Đoàn.

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác giáo dục trên địa bàn các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Duy Xuyên, Nông Sơn, Đại Lộc.

-------------------------------------------

 

Phó Giám đốc 
NGUYỄN HOÀNG NAM

Số điện thoại: 0983210195 
Email: namnh1@quangnam.gov.vn

a) Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính; khởi nghiệp sáng tạo; khoa học kỹ thuật;

- Phổ cập giáo dục, giáo dục thường xuyên, các trung tâm trực thuộc; công tác xã hội học tập, học tập suốt đời; định hướng nghề nghiệp; phân luồng sau THCS; công tác thi và tuyển sinh; công tác giáo dục ngoài công lập.

b) Phụ trách và chỉ đạo các phòng: Giáo dục Trung học; Công nghệ thông tin - Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục Thường xuyên, chuyên nghiệp.

c) Giữ mối liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học công nghệ, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức, Công đoàn Giáo dục tỉnh, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh.

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác giáo dục trên địa bàn các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Hiệp Đức, Phú Ninh./.

 

Tin liên quan