Báo cáo TEMIS năm 2021

Báo cáo về quản lý thông tin bồi dưỡng thường xuyên cho GV và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam năm 2021

Thực hiện Công văn số 505/CV-ETEP ngày 27/8/2021 của Ban Quản lý Chương trình ETEP về việc hướng dẫn triển khai xây dựng và công bố Báo cáo TEMIS, Sở GDĐT Quảng Nam báo cáo TEMIS năm 2021 với nội dung ở các tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:

1. Báo cáo số 2847/BC-SGDĐT ngày 30/12/2021

2. Phụ lục báo cáo

 

Tin liên quan