Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 94777/KH-UBND ngày 31/12/2021 về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; theo đề nghị của các đơn vị, địa phương về việc tiếp nhận vào làm công chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021, cụ thể xem trong tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:

1. Kế hoạch số 94777/KH-UBND ngày 31/12/2021

2. Phụ lục kèm theo Kế hoạch

 

Tin liên quan