Thông báo tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021 thông báo tài liệu ôn tập và dự kiến thời gian tổ chức thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 9477/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021;

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021 thông báo tài liệu ôn tập và dự kiến thời gian tổ chức thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021 (tập tin kèm theo).

2. Thời gian khai mạc, thi viết trong kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021: dự kiến ngày 16/02/2022 (thứ Tư).

Tập tin đính kèm:

1. Thông báo đăng tài liệu ôn tập

2. Tài liệu ôn tập

Tin liên quan