Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 1140/KH-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên với nội dung cụ thể trong tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:

1. Thông báo tuyển dụng

2. Biểu mẫu hồ sơ xét tuyển

Tin liên quan