Thông báo Thể lệ trao thưởng Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng năm 2022

Ban Điều hành thông báo Thể lệ trao thưởng Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng năm 2022

Căn cứ Quy chế hoạt động Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng (sau đây viết tắt là Quỹ) ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-BQN, ngày 25/5/2011 của Ban Biên tập Báo Quảng Nam, Ban Điều hành thông báo Thể lệ trao thưởng Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng năm 2022. Nội dung chi tiết của Thể lệ, vui lòng xem tại file đính kèm.

File đính kèm: Thể lệ trao thưởng Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng năm 2022

Tin liên quan