Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2022

Ngày 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hội đồng thẩm định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Chủ tịch, Giám đốc sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa làm Phó Chủ tịch và 7 thành viên.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành; cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả CCHC đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xem xét kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2022 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 các sở, ban, ngành; cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, kết quả thẩm định có giá trị khi có từ 2/3 số thành viên Hội đồng dự họp tán thành. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là sở Nội vụ, có trách nhiệm tham mưu tổ chức các cuộc họp của Hội đồng, trình Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thẩm định của Hội đồng sau khi xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách và có ý kiến, đề xuất, kiến nghị cụ thể về các vấn đề trong tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(Nguồn tin: https://quangnam.gov.vn/webcenter/portal/ubnd/pages_tin-tuc/chi-tiet?dDocName=PORTAL464179)

Tin liên quan